Online suradnja: osnovno korištenje Google diska (Google Drive) – Izrada, dijeljenje i objava prezentacija

Google disk (Google Drive), priručnik – verzija za ispis

1.1      Izrada nove prezentacije

Ukoliko se sa trake na lijevom dijelu osnovnog prozora Google diska odabere gumb Izradi (Create) otvorit će se izbornik s popisom dokumenta koji se mogu otvoriti. Iz izbornika Izradi (Create) je potrebno odabrati Prezentacija (Presentation).

Slika 37 - Izbornik CreateSlika 37 – Izbornik Create

U novoj kartici Prezentacija bez naslova (Untitled presentation) se otvara prozor za Odabir teme (Choose a theme) koji se otvara prilikom kreiranja svake nove prezentacije ukoliko je uključena opcija Prikazuj za nove prezentacije (Show for new presentations). Odabir teme se potvrđuje pritiskom na gumb U redu (OK).

Slika 38 - Prozor Choose a themeSlika 38 – Prozor Choose a theme

Ukoliko se želi zaustaviti pojavljivanje prozora Izbor teme (Choose a theme) potrebno je lijevom tipkom miša ukloniti kvačicu pored Prikazuj za nove prezentacije (Show for new presentations).

Slika 39 - Kartica Untitled presentationSlika 39 – Kartica Untitled presentation

U osnovni prozor Google diska se može vratiti pritiskom na ikonu Otvori Google disk (Open Google Drive).

1.2      Promjena imena i spremanje prezentacije

Pritiskom lijeve tipke miša na naziv Prezentacija bez naslova (Untitled presentation), otvara se prozor Preimenovanje prezentacije (Rename presentation) pomoću kojeg se može preimenovati prezentacija. Naredba se potvrđuje pritiskom na gumb U redu (OK).

Slika 40 - Prozor Rename documentSlika 40 – Prozor Rename document

Pritiskom na ikonu Zvijezda (Star) pored imena prezentacijese može prezentaciji naglasiti važnost. U osnovnom prozoru Google diska (Googe drive) će pored naziva prezentacije biti i zvjezdica. Ukoliko se zvjezdicu želi ukloniti, potrebno je jedanput pritisnuti na zvjezdica.

Pritiskom na ikonu Pokreni prezentaciju (Present) se pokreće prezentacija. Pritiskom na strelicu pored ikone za pokretanje prezentacije, otvara se izbornik u kojem se odabire na koji način će se prezentacija pokrenuti:

 • Pokreni prezentaciju od početka (Present from beginning)
 • Pokreni prezentaciju s bilješkama predavača (Present with speakers notes)
 • Pokreni prezentaciju u novom prozoru (Present in new window)

Slika 41 - Brzi izbornik PresentSlika 41 – Brzi izbornik Present

Spremanje dokumenta se vrši tako da se iz izbornika Datoteka (File) odabere naredba Premjesti u mapu (Move to folder). Otvara se prozor Premjesti u (Move to) u kojem je potrebno:

 • pritiskom lijeve tipke miša odabrati željenu mapu u koju se želi spremiti novi dokument, ili

Slika 42 - Prozor Move toSlika 42 – Prozor Move to

 • Izraditi novu mapu (Create new folder) -otvara se prozor Nova mapa (New folder) u kojem se može mapa može imenovati, a izrada potvrđuje pritiskom na gumb Izradi (Create).

Naredba za premještanje dokumenta u odabranu mapu se potvrđuje pritiskom na gumb Premjesti (Move).

Slika 43 - Prozor New folderSlika 43 – Prozor New folder

1.3      Traka s izbornicima

Ispod naziva prezentacije se nalazi traka s izbornicima: Datoteka (File), Uredi (Edit), Prikaži (View), Umetni (Insert), Slajd (Slide), Oblik (Format), Poravnaj (Arrange), Alati (Tools), Tablica (Table) i Pomoć (Help).

Slika 44 - Traka s izbornicimaSlika 44 – Traka s izbornicima

Nakon što se prezentacija pohrani, pored trake s izbornicima će biti informacija gdje se trenutno prezentacija pohranjuje ili kada je učinjena posljednja promjena te koliko trenutno osoba pregledava prezentaciju.

Pomoću izbornika Datoteka (File) se može:

 • odabirom Dijeli (Share) otvoriti prozor Postavke dijeljenja (Sharing settings) – opisano u poglavlju 4.6,
 • otvoriti Novu (New) ili postojeću Otvori (Open) prezentaciju,
 • preimenovati Preimenuj (Rename) ili Izradi kopiju (Make a copy) postojećeg dokumenta
 • Premjestiti u mapu (Move to folder) – za premještanje prezentacije u drugu mapu
 • Uvesti slajdove (Import slides)
 • Pregledati povijest izmjena (See revision history)
 • postaviti Jezik (Language)
 • Preuzmeti kao (Download as) Microsoft PowerPoint (.pptx), PDF document (.pdf), PDF Document (.pdf), Scalable Vector Graphics (.txt), PNG image (.png), JPEG image (.jpg) ili Plain Text (.txt)
 • dokument Objaviti na mreži (Publish on the web), Poslati e-poštom suradnicima (Email collaborators) ili Poslati kao privitak e-pošte (Email as attachment)
 • podesiti Postavke i pregled ispisa (Print settings and preview) ili dokument Ispisati (Print).

Slika 45 - Izbornik FileSlika 45 – Izbornik File

Pomoću izbornika Uredi (Edit) se može:

 • Poništiti (Undo) ili Ponoviti (Redo) prethodna radnja
 • Izrezati (Cut), Kopirati (Copy), Zalijepiti (Paste), Izbrisati (Delete) ili Udvostručiti (Duplicate) dio teksta i privremeno spremiti na Mrežni međuspremnik (Web clipboard) – odabirom naredbe se prikazuje pregled svih dijelova teksta koji su na Mrežnom međuspremniku (Web clipboard) te se mogu Zalijepiti (Paste) u postojeći ili drugi dokument
 • Odabrati sve (Select all), poništiti sve odabrane Bez odabira (Select none) ili Pronaći i zamijeniti (Find and replace) dio teksta.

Slika 46 - Izbornik EditSlika 46 – Izbornik Edit

Pomoću izbornika Prikaži (View) se može:

 • Pokrenuti prezentacija (Present)
 • postaviti Animacije (Animations) – otvara se izbornik Animacije (Animations) u kojem se postavlja način prelaska s jednog slajda na drugi.

o   Pritiskom na Slajd: Bez prijelaza (Slide: No transition) otvara se mogućnost biranja načina prijelaza između slajdova. Pritiskom na Bez prijelaza (No transition) otvara se brzi izbornik s ponuđenim načinima prijelaza: Bez prijelaza (No transition), Izbljeđivanje (Fade), Pojavljivanje slajda zdesno (Slide from right), Pojavljivanje slajda slijeva (Slide from left), Okreni (Flip), Kocka (Cube) ili Galerija (Gallery).

o   Nakon što se odabrati željeni način prijelaza s jednog slajda na drugi, može se odabrati i trajanje prijelaza s jednog slajda na drugi: Sporo (Slow) – 5 sekundi, Srednje (Medium) – 2,5 sekunde ili Brzo (Fast) – trenutni prijelaz. Pritiskom na Primijeni na sve slajdove (Apply to all slides) – željene postavke će se primijeniti na sve slajdove.

o   Pritiskom na gumb Pokreni (Play) prezentacija se u pozadini pokreće. Pritiskom na gumb Zaustavi (Stop) prezentacija se zaustavlja

o   Prozor Animacije (Animations) se zatvara pritiskom na gumb Zatvori (Close).

 • Matični (Master) – za uređivanje slajda koji je podloga za sve ostale slajdove
 • Prilagoditi (Fit) prikaz – naredba se omogućuje nakon korištenja naredbi Uvećaj (Zoom in), Umanji (Zoom out) ili zumiraj 50%, 100% ili 200% – ukoliko se odabere, slajd će se smanjiti tako da pristaje trenutnoj veličini prozora Internet pretraživača,
 • prilagoditi Poravnavanje sa (Snap to)Rešetkom (Grid) ili Vodičem (Guide),
 • HTML prikaz (HTML view) – prikaz konačne prezentacije u internet pretraživaču,
 • Prikazati prijedloge provjere pravopisa (Show spelling suggestions),
 • Prikazati bilješke predavača (Show speaker notes) – ispod slajdova prezentacije se pojavljuje prazan okvir Kliknite da biste dodali bilješke (Click to add notes) u koji se mogu upisati bilješke prezentacije koje neće biti vidljive tijekom prezentiranja
 • odabirom Kompaktne konzole (Compact controls) – sakriju se sve kontrole osim trake s izbornicima. Kompaktne kontrole (Compact controls) se mogu prikazati i pritiskom na gumb Sakrij izbornike (Hide the menus) ili poništiti pritiskom na gumb Prikaži izbornike (Show the menus)
 • prikazati dokument preko Cijelog zaslona (Full screen) – sve kontrole se sakriju. Za prikaz kontrola potrebno je pritisnuti tipku Esc.

Slika 47 - Izbornik ViewSlika 47 – Izbornik View

 

 

Pomoću izbornika Umetni (Insert) se može umetnuti: Okvir za unos teksta (Text box), Rezervirano mjesto (Placeholder), Slika (Image), Veza (Link), Videozapis (Video), Ukrasni tekst (Word art), Crta (Line) – otvara se izbornik s ponuđenim vrstama crta, Oblik (Shape) – otvara se izbornik s ponuđenim Oblicima (Shapes), Strelicama (Arrows), Oblačićima (Collouts) ili Jednadžbama (Equations), Tablica (Table), Animacija (Animation), Komentar (Comment), Novi slajd (New slide) ili umetnuti neki slajd iz druge prezentacije pomoću Uvoza slajdova (Import slides) – otvara se prozor Uvoz slajdova (Import slides) pomoću kojeg se prvo pronalazi prezentacija na Google disku među Prezentacijama (Presentations) ili se prenese Prenošenjem (Upload) i odabire pritiskom na gumb Odaberi (Select), zatim se uz držanje pritisnutu tipku Ctrl odabiru slajdoviiz odabrane prezentacije, a odabir se potvrđuje pritiskom na gumb Uvoz slajdova (Import slides).

Slika 48 - Izbornik InsertSlika 48 – Izbornik Insert

Pomoću izbornika Slajd (Slide) se može:

 • umetnuti Novi slajd (New slide), Udvostručiti slajd (Duplicate slide) ili Izbrisati slajd (Delete slide),
 • Promijeniti pozadinu (Change background), Promijeniti izgled (Apply layout)Naslovnog slajda (Title slide), Naslova i tijela (Title and Body), Naslova i dva stupca (Title and two columns) – tijelo slajda se podijeli u dva stupca, Samo naslova (Title only), Naslov (Caption) ili Prazno (Blank),
 • Primijeniti temu (Change theme) ili Promijeniti prijelaz (Change transition),
 • Urediti matični (Edit master) – za uređivanje matičnog slajda
 • Pomaknuti slajd gore (Move slide up), Pomaknuti slajd dolje (Move slide down), Pomaknuti slajd na početak (Move slide to beginning) ili Pomaknuti slajd na kraj (Move slide to end)
 • pozicionirati se na Slijedeći slajd (Next slide), Prethodni slajd (Previous slide), Prvi slajd (First slide) ili Posljednji slajd (Last slide).

Slika 49 - Izbornik SlidesSlika 49 – Izbornik Slides

Pomoću izbornika Oblik (Format) se može:

 • tekst oblikovati na različite načine: Podebljano (Bold), u Kurzivu (Italic), Podcrtano (Underline), Precrtano (Strikethrough), u Eksponentu (Superscript) ili u Indeksu (Subscript)
 • odabrati neki od Stilova odlomka (Paragraph styles) – odlomak s Povećanom uvlakom (Increase indent), Smanjenom uvlakom (Decrease indent)
 • odabrati način Poravnavanja (Align)Poravnavanje lijevo (Align Left), Centriranje (Center), Poravnavanje desno (Align Right) ili Obostrano (Justify), te naVrh (Top), u Sredinu (Middle) ili na Dno (Bottom) tekstualnog okvira.
 • odrediti Prored (Line spacing) – razmak između redova
 • urediti Popis s grafičkim oznakama (Bulleted list), Popis s rednim brojevima (Numbered list) ili pogledati Opis opcija (List options)
 • Ukloniti oblikovanje (Clear formatting)
 • Promijeniti oblik (Change shape)
 • odabrati vrstu Debljine crte (Line weight), Isprekidane crta (Line dash) ili Linijske ukrase (Line decorations) te odrediti Veličina strelica (Arrowhead side)
 • dodati Alternativni tekst (Alt tekst) – ovom tekstu pristupaju čitači zaslona za osobe koje imaju poteškoće pri gledanju prezentacije. Otvara se prozor u koji se unosi Naslov (Title) i Opis (Description) a unos se potvrđuje pritiskom na gumb U redu (OK).

Slika 50 - Izbornik FormatSlika 50 – Izbornik Format

 

Pomoću izbornik Poravnaj (Arrange) se može objektu ili grupi označenih objekata:

 • postaviti Redoslijed (Order) – objekti se mogu Postaviti u prednji plan (Bring to front), Postaviti naprijed (Bring forward), Premjestiti u pozadinu (Send backward) ili Poslati u pozadinu (Send to back) – na objekte u pozadini se mogu pozicionirati novi objekti ili tekst
 • Poravnati vodoravno (Alling horizontally)Lijevo (Left), Centriranje (Center) ili Desno (Right),
 • Poravnaj okomito (Align vertically) Vrh (Top), Sredina (Middle) ili Dno (Bottom)
 • Postavi na sredinu stranice (Center on page)Vodoravno (Horizontally), Okomito (Vertically)
 • Raspodijeli (Distribute),
 • Zakreni (Rotate)Zakreni desno za 90 ˚(Rotate right 90˚), Zakreni lijevo za 90˚ (Rotate left 90˚), Okreni vodoravno (Flip horizontally) ili Okreni vertikalno (Flip vertically)
 • Grupiraj (Group) – za grupiranje više objekata u jedan objekt
 • Razgrupiraj (Ungropup) – za razgrupiranje povezanih objekata
 • Pregrupiraj (Regroup) – ukoliko se uz objekte označe i okviri za tekst, ova naredba će grupirati samo objekate

Objekti se mogu označiti tako da se drži pritisnuta tipka Ctrl, a lijevom tipkom miša odabiru objekti koji se žele označiti. Ukoliko se nešto pogrešno odabere, potrebno je još jedanput pritisnuti na objekt kako bi se poništio odabir.

Slika 51 - Izbornik ArrangeSlika 51 – Izbornik Arrange

Pomoću izbornika Alati (Tools) se može:

 • provjeriti Pravopis (Spelling)
 • naredbom Istraživanje (Research) i Definiranje (Define) otvoriti prozor za brzo pretraživanje nekog pojma na internetu – prilikom umetanja npr. slike metodom Uhvati i povuci (Drag and Drop) pojavit će se Fusnota (Footnote) s adresom s koje je slika preuzeta.

Moguće je pretražiti pojam u Svimu (Everything), među Slikama (Images), Člancima (Scholar), Citatima (Quotes), u Riječniku (Dictionary) ili među Osobnim (Personal) dokumentima.

Slika 52 - Mogućnosti prozora ResearchSlika 52 – Mogućnosti prozora Research

 • postaviti Postavke (Preferences) – npr. automatskih zamjena (npr. (c) prijeđe u ©)

Slika 53 - Izbornik ToolsSlika 53 – Izbornik Tools

Pomoću izbornika Tablica (Table) se može Umetnuti tablica (Insert table), obaviti oblikovanja nad tablicom: Umetni redak iznad (Insert row above), Umetni redak ispod (Insert row below), Umetni stupac lijevo (Insert column left), Umetni stupac desno (Insert column right), Izbriši redak (Delete row), Izbriši stupac (Delete column), Raspodijeli retke (Distribute rows), Raspodijeli stupce (Distribute cells), Spoji čelije (Merge cells) ili Rastavi čelije (Unmerge cells).

Slika 54 - Izbornik TableSlika 54 – Izbornik Table

Pomoću izbornika Pomoć (Help) se mogu Pretražiti svi izbornici (Search all menus), potražiti Pomoć za slajdove (Slides help), pristupiti Forumu za korisnike (User Forum) ili Google+ zajednica (Google+ Comunity), Prijaviti problem (Report an issue) ili Prijaviti zloupotrebu (Report abuse) te pregledi popis Tipkovnih prečica (Keyboard shortcuts).

Slika 55 - Izbornik HelpSlika 55 – Izbornik Help

 

1.4      Traka s alatima

Ispod trake s izbornicima se nalazi traka s osnovnim alatima.

Slika 56 - Traka s alatimaSlika 56 – Traka s alatima

 • Novi slajd (New slide) – za umetanje praznog slajda. Pritiskom na strelicu prema dolje se odabire Novi slajd s izgledom (New slide with layout) – otvara se prozor iz kojeg se odabire izgled novog slajda.
 • Poništi (Undo) – za poništavanje ili Ponovi (Redo) ponavljanje prethodne radnje
 • Prenositelj oblikovanja (Paint format) – za prenošenje oblikovanja s jednog teksta na drugi
 • Zumiraj da pristane (Zoom to fit) – za uvećavanje ili smanjenje slajda kako bi se cijeli slajd mogao vidjeti
 • Zumiraj (Zoom) – za uvećavanje prikaza slajda
 • Odaberi (Select) – pokazivač miša se mijenja u strelicu pomoću koje se mogu odabrati dijelovi teksta
 • Okvir za tekst (Text box) – za umetanje okvira za unos teksta
 • Slika (Image) – za umetanje slike. Otvara se prozor Umetanje slike (Insert image) u kojem se može:

o   Prenijeti (Upload) sliku sa računala tako da se Odabere slika za prijenos (Choose an image to upload) a odabir potvrditi pritiskom na gumb Otvori (Open),

o   Snimiti fotografiju (Take a snapshot) – samo ako je kamera spojena s računalom,

o   učitati sliku Prema URL-u (By URL) – u prozor URL slike zalijepite ovdje (Paste an image URL here) se upisuje URL slike

o   sliku pronaći u Vašim albumima (Yours albums), na Google disku (Google drive) ili

o   Pretražiti (Search) pomoću Google pretraživanja.
Kada se željena slika pronađe, potrebno ju je označiti i pritisnuti gumb Odaberi (Select).

 • Oblik (Shape) – otvara se brzi izbornik u kojem se može odabrati neki od Oblika (Shapes), Strelica (Arrows), Oblačića (Callouts) ili neka od standardnih matematičkih operacija Jednadžbe (Equation).
 • Linija (Line) – otvara se brzi izbornik u kojem se može odabrati ravna Linija (Line), Strelica (Arrow), Krivulja (Curve), Višestruka linija (Polyline), Luk (Arc) ili Škrabanje (Scribble).
 • Umetanje komentara (Insert comment) – za komentiranje slajdova
 • Promjena pozadine (Change background) – za promjenu pozadine slajdova
 • Promijeni izgled (Change layout) – za promjenu izgleda slajdova
 • Više (More) – otvara se izbornik s dodatnim opcijama Promjena teme (Change theme) ili Promjena prijelaza (Change transition).

Ukoliko se pokazivačem miša pritisne unutar slajda, pojavit će se dodatne mogućnosti za oblikovanje teksta slajda.

Slika 57 - Traka za oblikovanje teksta slajdaSlika 57 – Traka za oblikovanje teksta slajda

Pomoću ovo trake se može:

 • odrediti Boja ispuna (Fill color), Boja linije (Line color), Debljina crte (Line weight), Isprekidana crta (Line dash), Font (Font) i Veličina fonta (Font size),
 • urediti prikaz teksta: Podebljano (Bold), Kurziv (Italic) ili Podcrtano (Underline) i Boja teksta (Text color)
 • umetnuti Veza (Link) ili Komentar (Comment)
 • postaviti vrsta Poravnavanja (Align) ili Proreda (Line spacing)
 • odabrati Popis s rednim brojevima (Numbered list) ili Popis s grafičkim oznakama(Bullteted list)
 • Smanjiti uvlaku (Decrease indent), Povećati uvlaku (Increase indent) ili Ukloniti oblikovanje (Clear formatting)

1.5      Popunjavanje prezentacije

Nakon što se otvori nova prezentacija, potrebno ju je urediti na taj način da se na mjesta predviđena za tekst je potrebno unijeti Okvir za tekst (Text box).

Pritiskom na ikonu Okvir za tekst (Text box) se pokazivač miša pretvara u križić. Ukoliko se zadrži pritisnuta lijeva tipka miša na mjestu gdje se želi postaviti Okvir za tekst (Text box) pojavljuje se plavi okvir, a povlačenjem miša se određuje veličina okvira. Kada se oblikuje željena veličina okvira, potrebno je otpustiti tipku miša. Plavi okvir se mijenja u Okvir za tekst (Text box) u koji se sada može upisati tekst. Čim se otvori mogućnost upisa teksta u Okvir za tekst (Text box), pojavljuju se na traci s alatima dodatni alati za oblikovanje teksta.

Slika 58 - Oblikovanje okvira za tekst i okvir za unos teksta Slika 58 - Oblikovanje okvira za tekst i okvir za unos teksta Slika 58 – Oblikovanje okvira za tekst i okvir za unos teksta

Okvir za unos teksta se može povećati tako da se pokazivačem miša pozicionira na jedan od vrhova okvira za unos teksta, zadrži pritisnuta lijeva tipka miša i povuče u željenom smjeru.

Slika 59 - Povećavanje okvira za unos tekstaSlika 59 – Povećavanje okvira za unos teksta

Za pomicanje okvira je potrebno pozicionirati pokazivač miša na rub okvira za tekst i povući u željenom smjeru.

Slika 60 - Pomicanje okvira za unos tekstaSlika 60 – Pomicanje okvira za unos teksta

Za umetanje novog slajda, potrebno je pritisnuti gumb Novi slajd (New slide) ili iz izbornika Slajd (Slide) odabrati naredbu Novi slajd (New slide). Za odabir prikaza slajda je potrebno pritisnuti na strelicu pored ikone za Novi slajd (New slide).

1.6      Dijeljenje prezentacije

Pritiskom na gumb Dijeli (Share) ili odabirom naredbe Dijeli (Share) iz izbornika Datoteka (File) otvara se prozor Postavke dijeljenja (Sharing settings) pomoću kojeg se može:

 • kopirati Veza za dijeljenje (Link to share) koja je vidljiva samo onima koji imaju pristup vezi preko nekog od ponuđenih servisa (Gmail, Google+, Facebook, Twitter)
 • odrediti Tko ima pristup (Who has access) dokumentu- pritiskom na naredbu Promjena… (Change…) se otvara prozor u kojem se može postaviti Vidljivost (Visibility) dokumenta:

o   Javno na mreži (Public on the web),

o   Svakome s vezom (Anyone with the link) ili

o   Privatno (Private).

Ukoliko drugi imaju pristup dokumentu, pritiskom na naredbu Mogu pregledavati (Can view) se može promijeniti način pristupa dokumentu u Mogu uređivati (Can edit) ili Mogu komentirati (Can comment).

 • upisom e-pošte u polje Pozovi osobe (Invite people) odrediti tko će imati pristup dokumentu i vrstu pristupa dokumentu. Odabrane osobe mogu biti Obaviještene preko e-pošte (Notify people via email) uz prikladnu poruku.

Potvrda naredbi se vrši pritiskom na gumb Podijelite i spremite (Save and Share) ukoliko je bilo promjena ili pritiskom na gumb Gotovo (Done) ukoliko nije bilo promjena.

Slika 61 - Sharing settingsSlika 61 – Sharing settings

Nakon što se dokument podijeli i spremi, uz ime dokumenta u osnovnoj mapi se uz naziv dokumenta pojavljuje i napomena Dijeljeno (Shared).

1.7      Dodavanje komentara

Ukoliko se na slajdu prezentacije pokazivačem miša pozicionira na željeni dio teksta ili odabere dio teksta i pritisne gumb Komentari (Comments) otvorit će se izbornik s naredbama Obavijesti (Notifications) i Komentar (Comment).

Odabirom naredbe Komentar (Comment) otvara se prozorčić u koji se može upisati željeni komentar. Komentar se potvrđuje pritiskom na gumb Komentar (Comment). U bočnom dijelu prozora se nalaz podaci o komentaru.

Ukoliko se sada pritisne gumb Komentari (Comments) vidjet će se popis i podaci o svim komentarima. Na komentar se može Odgovoriti (Reply) ili označiti da je Razriješen (Resolve). Ukoliko se Razriješeni (Resolve) komentar želi ponovno aktivirati potrebno je pritisnuti naredbu Ponovo otvori (Re-open).

Slika 62 - Prozor za unošenje komentaraSlika 62 – Prozor za unošenje komentara

Nakon što se komentar potvrdi. Prozor komentara se mijenja na način da se otvara mogućnosti Uređivanja (Edit), Brisanje (Delete) ili Razrješenja (Resolve) komentara te mogućnost Odgovaranja na ovaj komentar (Reply to this comment).

Slika 63 - Prozor komentaraSlika 63 – Prozor komentara

Naredba Komentar (Comment) se može pozvati i ukoliko se u samom dokumentu pozicionira pored ili označi riječ ili redak koji se želi komentirati i pritisne desna tipka miša. Otvorit će se brzi izbornik u kojem je potrebno odabrati naredbu Komentar (Comment).

U brzom izborniku se mogu vršiti brza oblikovanja teksta: Izreži (Cut), Kopiraj (Copy) ili Zalijepi (Paste), Istražiti (Research) neki pojam, umetnuti Komentar (Comment), Vezu (Link) ili Animaciju (Animate).

Slika 64 - Brzi izbornik unutar okvira za unos tekstaSlika 64 – Brzi izbornik unutar okvira za unos teksta

Pritiskom na gumb Komentari (Comments) i odabirom naredbe Obavijesti (Notifications) se može postaviti vrsta obavijesti koje će se slati e-poštom vezana za otvoreni dokument :

o   Sve (All) – primit će se e-poštom obavijesti o svim novim komentarima,

o   Odgovori upućeni vama (Replies to you) – obavijest se šalje ukoliko netko odgovori na vaš komentar ili

o   Nikakve (None) – obavijesti se ne šalju.

 ___________________________

Autorica: Melani Max

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.