Online suradnja: osnovno korištenje Google diska (Google Drive) – Izrada, objava i dijeljenje obrazaca

Google disk (Google Drive), priručnik – verzija za ispis

1.1      Izrada novog obrasca

Ukoliko se sa trake na lijevom dijelu prozora odabere gumb Izradi (Create) otvorit će se izbornik s popisom dokumenta koji se mogu otvoriti.

Slika 94 - Izbornik CreateSlika 94 – Izbornik Create

Iz izbornika Izradi (Create) je potrebno odabrati Obrazac (Form). Otvara se nova kartica s novim Obrazac bez naslova (Untitled form).

U osnovni prozor Google diska se može vratiti pritiskom na ikonu Otvori Google disk (Open Google Drive).

1.2      Promjena imena i spremanje obrasca

Nakon što je pritiskom na gumb Izradi (Create) odabran Obrazac (Form) u novoj kartici Obrazac bez naslova (Untitled form) se otvara prozor za Odaberite naslov i temu (Choose title and theme). Potrebno je upisati Naslov (Title) i odabrati Temu (Theme). Odabir se potvrđuje pritiskom na gumb U redu (OK).

Slika 95 - Prozor Choose title and themeSlika 95 – Prozor Choose title and theme

Ukoliko se želi zaustaviti pojavljivanje prozora Odabir naslova i teme (Choose title and theme) prilikom izrade novog obrasca, potrebno je lijevom tipkom miša ukloniti kvačicu pored Prikaži za nove obrasce (Show for new forms).

Naziv obrasca se može i naknadno promijeniti pritiskom na polje Obrazac bez naslova (Untitled form), a Tema (Theme) pritiskom na gumb Tema (Theme).

Slika 96 - Kartica Untitled formSlika 96 – Kartica Untitled form

Pritiskom na ikonu Označi zvjezdicom (Star) pored imena dokumentase može obrascu naglasiti važnost umetanjem zvjezdice. U osnovnom prozoru Google diska (Googe drive) će pored naziva dokumenta biti i zvjezdica. Ukoliko se želi zvjezdica ukloniti, potrebno je jedanput pritisnuti na zvjezdicu označenu zvjezdica.

Spremanje dokumenta se vrši tako da se iz izbornika Datoteka (File) odabere naredba Premjesti u mapu (Move to folder). Otvara se prozor Premjesti u (Move to) u kojem je potrebno:

 • pritiskom lijeve tipke miša odabrati željenu mapu u koju se želi spremiti novi dokument, ili

Slika 97 - Prozor Move toSlika 97 – Prozor Move to

 • Izraditi novu mapu (Create new folder) -otvara se prozor Nova mapa (New folder) u kojem se može mapa može imenovati, a izrada potvrđuje pritiskom na gumb Izradi (Create).

Slika 98 - Prozor New folderSlika 98 – Prozor New folder

Naredba za premještanje dokumenta u odabranu mapu se potvrđuje pritiskom na gumb Premjesti (Move).

1.3      Traka s izbornicima

Ispod naziva obrasca se nalazi traka s izbornicima: Datoteka (File), Uredi (Edit), Prikaži (View), Umetni (Insert), Odgovori (Responses), Alati (Tools) i Pomoć (Help).

Slika 99 - Traka s izbornicimaSlika 99 – Traka s izbornicima

Nakon što se obrazac, pohrani pored trake s izbornicima će biti informacija gdje se trenutno obrazac pohranjuje ili kada je učinjena posljednja promjena te koliko trenutno osoba pregledava obrazac.

Pomoću izbornika Datoteka (File) se može:

 • Dodati suradnike (Add collaborators) – otvora prozor Postavke dijeljenja (Sharing settings) u kojem se može kopirati Veza za dijeljenje (dostupna samo suradnicima) (Link to share (only accessible by collaborators)) te na taj način omogućiti pristup obrascu suradnicima, Podijeliti vezu putem (Share link via) nekog od servisa ili odrediti Tko ima pristup (Who has access),
 • Poslati obrazac (Send form) – otvara prozor Pošalji obrazac (Send form) pomoću koje se može kopirati Veza za dijeljenje (Link to share), Podijeliti vezu putem (Share link via) nekog od servisa ili Poslati obrazac e-poštom (Send form via email).
 • otvoriti Novi (New) ili postojeći Otvori (Open) dokument
 • preimenovati Preimenuj (Rename) ili Izraditi kopiju (Make a copy) postojećeg obrasca
 • Premjestiti u mapu (Move to folder)
 • format dokumenta Preuzeti kao (Download as) obrazac s Vrijednostima razdvojenim zarezom (Comma Separated Values)
 • naredbom Ugraditi (Embed) – otvara se prozor Ugradi obrazac (Embed form) pomoću kojeg se može kopirati potreban kod za Zalijepiti HTML za ugradnju na web-lokaciju (Paste HTML to embed in website) te odabrati Prilagođena veličina (Custom size).
 • dokument Poslati suradnicima (Email collaborators) ili
 • dokument Ispisati (Print).

Slika 100 - Izbornik FileSlika 100 – Izbornik File

Pomoću izbornika Uredi (Edit) se može:

 • Poništiti (Undo) ili Ponoviti (Redo) prethodna radnja

Slika 101 - Izbornik EditSlika 101 – Izbornik Edit

Pomoću izbornika Prikaži (View) se može:

 • pogledati u novoj kartici internet pretraživača Objavljeni obrazac (Live form),
 • Odabrati tema (Choose theme),
 • odabirom Kompaktne kontrole (Compact controls) – sakriti sve osim trake s izbornicima. Kompaktne kontrole (Compact controls) se mogu odabrati i pritiskom na gumb Sakrij izbornike (Hide the menus) ili poništiti pritiskom na gumb Prikaži izbornike (Show the menus)
 • prikazati dokument preko Cijelog zaslona (Full screen) – sve kontrole se sakrivaju. Za prikaz kontrola potrebno je pritisnuti tipku Esc.

Slika 102 - Izbornik ViewSlika 102 – Izbornik View

Pomoću izbornika Umetni (Insert) se može umetnuti:

 • Osnovni (Basic) prikaz odgovora: Text (Text), Text odlomka (Paragraph text), Više mogućih odgovora (Multiple choices), Potvrdni okvir (Checkboxes) ili Odabir s popisa (Choose from a list),
 • Napredni (Advanced) prikaz odgovora: Mjerilo (Scale), Rešetka (Grid), Datum (Date) ili Vrijeme (Time) ili
 • prilagoditi Izgled (Layout) umetanjem: Zaglavlja odjeljka (Section header), Prijeloma stranice (Page break), Slike (Image) ili Videozapis (Video).

Slika 103 - Izbornik InsertSlika 103 – Izbornik Insert

Pomoću izbornika Odgovori (Responses) se može:

 • Zatvoriti obrazac isključenjem opcije Prihvaćanje odgovora (Accepting responses)
 • pogledati Sažetak odgovora (Summary of responses) – otvara se nova kartica Internet preglednika u kojoj su odgovori prikazani grafički i u postotku
 • Prikazati odgovore (View responses) – otvara se nova kartica internet preglednika u kojoj se u odgovori prikazani u proračunskoj tablici
 • Izmijeniti odredište za odgovore (Change response destination)
 • Prekinuti vezu obrasca (Unlink form) – odabirom ove opcije se prekida veza između obrasca i trenutne proračunske tablice (sati odgovori ostaju ali se novi ne pohranjuju u tablici)
 • Dohvaćanje unaprijed popunjenog URL-a (Get pre-filled URL) – ukoliko se ispitanicima želi poslati obrazac s nekim popunjenim poljima, odabirom ove opcije se u novoj kartici internet izbornika otvara obrazac koji je potrebno prije slanja popuniti, pritisnuti gumb Šalji (Send) i kopirati URL vezu
 • Izbrisati sve odgovore (Delete all responses) – za brisanje svih odgovora iz proračunske tablice

Uz naziv izbornika Odgovori (Responses) je u zagradi prikazan broj odgovora na obrazac.

 

Slika 104 - Izbornik ResponsesSlika 104 – Izbornik Responses

Pomoću izbornika Alati (Tools) se može otvoriti:

 • Upravitelj skripti (Script manager)
 • Uređivač skripti (Script editor)

Slika 105 - Izbornik ToolsSlika 105 – Izbornik Tools

Skriptama se može Obrasce (Forms) obogatiti vlastitim funkcijama i novim zadacima.

Pomoću izbornika Pomoć (Help) se može potražiti: Pomoć u obrascima (Forms help), pristupiti Forumu za korisnike (User Forum) ili Google+ zajednici (Google+ Comunity), Prijaviti problem (Report an issue), provjeriti Što je novo (What’s new) ili pregledati popis Tipkovnih prečica (Keyboard shortcuts).

Slika 106 - Izbornik HelpSlika 106 -Izbornik Help

1.4      Traka s alatima

Ispod trake s izbornicima se nalazi traka s alatima koja sadrži standardne alate za uređivanje teksta.

Slika 107 - Traka s alatimaSlika 107 – Traka s alatima

Ispis (Print) – pritiskom na ikonu se otvara prozor Ispis (Print) u kojem se određuje pisač koji će se koristiti, broj kopija, postavljaju margine i dr.

Poništi (Undo) – za poništavanje prethodne radnje

Ponovi (Redo) – za ponavljanje prethodne radnje

Tema (Theme) – prikazuje trenutno odabranu temu. Pritiskom na ikonu se otvara prozor Odabir teme (Choose theme) u kojem se može odabrati željena tema

Izbor odredišta za odgovore (Choose response destination) – pritiskom na ikonuse određuje gdje će se pohranjivati odgovori na obrazac. Ukoliko se već postavilo odredište, ovaj gumb neće biti dostupan.

Prikaz odgovora (View responses) – pritiskom na ikonu se otvara nova kartica u internet izborniku u kojoj su prikazani odgovori u željenom obliku proračunske tablice. U prvom stupcu je prikazano vrijeme predaje obrasca, a u drugom stupcu je prikazan odgovor. Ova opcija će biti omogućena ukoliko je odabrano odredište za odgovore.

Prihvaćam odgovore (Accepting responses) -ukoliko se isključi, odgovori se neće više bilježiti

Pregled objavljenog obrasca (View live form) – pritiskom na ikonu se u novoj kartici internet izbornika otvara konačna verzija obrasca koju će ispitanici vidjeti.

1.5      Popunjavanje i dijeljenje obrasca

Nakon što se upiše naziv i odabere tema, potrebno je popuniti obrazac, tj. upisati:

 • Opis obrasca (Form Description) – kraći opis obrasca
 • Naslov pitanja (Question Title)
 • Tekst pomoći (Help Text) – pojašnjenje pitanja
 • odabrati Vrstu pitanja (Question Type) – pritiskom na Višestruki izbor (Multiple choice) se otvara brzi izbornik iz kojeg se može odabrati način odgovora na pitanje:

o   Tekst (Text) – za upis kraćeg teksta,

o   Tekst odlomka (Paragraph text) – za upis duljeg teksta,

o   Višestruki izbor (Multiple choice) – za odgovor na jedan od ponuđenih odgovora uz mogućnost preusmjeravanja na neku drugu stranicu. Odabirom Preusmjeravanje na stranicu na temelju odgovora (Go to page based on the answer) se pored ponuđenih odgovora pojavljuje Nastavi na slijedećoj stranici (Continue to next page).
Pritiskom na Nastavi na slijedećoj stranici (Continue to next page) se otvara brzi izbornik u kojem se može odabrati koje je slijedeći korak nakon odabira ponuđenog odgovora: Nastavi na slijedećoj stranici (Continue to next page), Preusmjeravanje na stranicu 1 (Go to page 1) ili Predati obrazac (Submit form).

Slika 108 - Brzi izbornik Continue to next pageSlika 108 – Brzi izbornik Continue to next page

o   Potvrdni okvi (Checkboxes) – za odabir jednog od ponuđenih odgovora,

o   Odaberi s popisa (Choose from a list) – za odabir jednog od ponuđenih odgovora sa popisa uz mogućnost preusmjeravanja na neku drugu stranicu,

o   Mjerilo (Scale) – odabir sa skale. Može definirati značenje lijeve (0 ili 1) i desne (od 5 do 10) granice skale npr. 0=Nikada, 5=Uvijek

o   Rešetka (Grid),

o   Datum (Date) – za upis datuma ili

o   Vrijeme (Time) – za upis vremena.

Slika 109 - Brzi izbornik Multiple choiceSlika 109 – Brzi izbornik Multiple choice

 • Ukoliko se odabere Obavezno pitanje (Required question) uz pitanje, obrazac se neće moći predati sve dok se ne odgovori na obavezna pitanja pored kojih će biti znak .
 • Pritiskom na gumb Gotovo (Done) se može prikazati gotov obrazac. Ponovnim pritiskom na obrazac se vraća u modus za uređivanje obrasca.
 • Pritiskom na gumb Uređivanje (Edit) se pojedino pitanje može uređivati.
 • Pritiskom na gumb Udvostruči (Duplicate) se vrsta pitanja udvostručuje.
 • Pritiskom na gumb Izbriši (Erase) se pitanje u obrascu briše.
 • Pritiskom na gumb Dodaj stavku (Add item) se otvara brzi izbornik za dodavanje novih stavki u obrazac. Na ovaj način se može postaviti više pitanja u nekom obrascu.

Slika 110 - Brzi izbornik Add itemSlika 110 – Brzi izbornik Add item

Slika 111 - Primjeri prikaza obrasca 1(1) Slika 111 - Primjeri prikaza obrasca 2(2)

Slika 111 - Primjeri prikaza obrasca 3(3) Slika 111 - Primjeri prikaza obrasca 4 (4)

Slika 111 - Primjeri prikaza obrasca 5 (5)  Slika 111 - Primjeri prikaza obrasca 6 (6)

Slika 111 – Primjeri prikaza obrasca: Multiple choice (1), Checkboxes (2),
Choose from list (3), Scale (4), Date (5), Time (6)

Nakon što se obrazac uredio, potrebno je odrediti sadržaj Stranica za potvrdu (Confirmation Page) koja se javlja nakon što je ispitanik odgovorio na pitanja.

Slika 112 - Confirmation PageSlika 112 – Confirmation Page

Na Stranici za potvrdu (Confirmation Page) se može:

 • upisati Prilagođena poruka potvrde (Custom confirmation message) npr. Vaš odgovor je zabilježen! ili Hvala na sudjelovanju! i slično.
 • Prikaži vezu za predaju drugog odgovora (Show link to submit another response)
 • Objavi i svim ispitanicima prikaži vezu na rezultate ovog obrasca (Publish and show a link to the results oft his form to all respondents)
 • Ispitanicima je dopušteno uređivanje odgovora nakon slanja obrasca (Allow responders to edit responses after submitting)
 • Pritiskom na gumb Pošalji obrazac (Send form) se otvara prozor Pošalji obrazac (Send form) u kojem se određuje način pristupa obrascu preko Veze za dijeljenje (Link to share):

o   Podijelite vezu putem (Share link via) – Google+, Facebook ili Twitter usluge

o   Pošalji vezu putem e-pošte (Send link via email) – potrebno je upisati u odgovarajuće polje e-mail adrese na koje se želi poslati poveznica. Ukoliko se odabere ovaj način slanja, može se Uključiti obrazac u e-poruku (Include form in email) – nije preporučljivo zbog preglednosti, Pošalji mi kopiju (Send me a copy) – poslati pošiljatelju kopiju e-poruke ili dodati Prilagođavanje poruke i predmeta (Costumize message and subject).

Slika 113 - Costumize message and subjectSlika 113 – Costumize message and subject

Slika 114 - Prozor Send formSlika 114 – Prozor Send form

Pritiskom na gumb Gotovo (Done) se otvara Izbor odredišta za odgovor (Choose response destination) u kojem se može postaviti na koji način će se odgovori pohranjivati. Ovakav način pohrane odgovora omogućuje analizu odgovora bez utjecaja na izvorne odgovore. Odgovori se mogu pohranjivati u:

o   Novoj proračunskoj tablici (New spreadsheet) – može se postaviti da se za sve nove obrasce Uvijek izradi novu proračunska tablica (Always create new spreadsheet). Promjena imena proračunske tablice za odgovore se vrši tako da se pritisne lijevom tipkom miša na trenutni naziv i promijeni naziv.

o   Novi list u postojećoj proračunskoj tablici (New sheet in a n existing spreadsheet). Potrebno je pritisnuti gumb Odaberi kako bi se otvorio prozor Odabir proračunske tablice u koju ćemo kopirati odgovore na obrazac (Choose a spreadsheet where we’ll copy responses to your form) u kojem je potrebno pronaći postojeću proračunsku tablicu. Ova opcija je korisna ukoliko npr. postoji proračunska tablica u koju se pohranjuju odgovori različitih obrazaca.

Pritiskom na gumb Izradi (Create) se potvrđuje odabir i stvara ili nova proračunska tablica ili novi list unutar postojeće proračunske tablice.

Slika 115 - Prozor Choose response destinationSlika 115 – Prozor Choose response destination

 

___________________________

Autorica: Melani Max

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.