Online suradnja: osnovno korištenje Google diska (Google Drive) – Izrada, dijeljenje i objava dokumenata

Google disk (Google Drive), priručnik – verzija za ispis

1.1      Izrada novog dokumenta

Ukoliko se sa trake na lijevom dijelu prozora odabere gumb Izradi (Create) otvorit će se izbornik s popisom dokumenta koji se mogu otvoriti. Pritiskom na gumb Učitaj (Upload) se otvara mogućnost prenošenja Datoteka (Files) ili Mapa (Folders) na Google disk (Google drive).

Slika 18 - Izbornik CreateSlika 18 – Izbornik Create

U osnovni prozor Google diska se može vratiti pritiskom na ikonu Otvori Google disk (Open Google Drive).

Slika 19 - Kartica Untitled documentSlika 19 – Kartica Untitled document

 

1.2      Promjena imena i spremanje dokumenta

Pritiskom lijeve tipke miša na naziv Bez naslova (Untitled document), otvara se prozor Preimenovanje dokumenta (Rename document) pomoću kojeg se može preimenovati dokument. Naredba se potvrđuje pritiskom na gumb U redu (OK).

Slika 20 - Prozor Rename documentSlika 20 – Prozor Rename document

Pritiskom na ikonu Označi zvjezdicom (Star) pored imena dokumentase može dokumentu naglasiti važnost umetanjem zvjezdice. U osnovnom prozoru Google diska (Googe drive) će pored naziva dokumenta biti i zvjezdica. Ukoliko se zvjezdicu želi ukloniti, potrebno je jedanput pritisnuti na zvjezdica.

Spremanje dokumenta se vrši tako da se iz izbornika Datoteka (File) odabere naredba Premjesti u mapu (Move to folder). Otvara se prozor Premjesti u (Move to) u kojem je potrebno:

 • pritiskom lijeve tipke miša odabrati željenu mapu u koju se želi spremiti novi dokument, ili

Slika 21 - Prozor Move toSlika 21 – Prozor Move to

 • Izraditi novu mapu (Create new folder) -otvara se prozor Nova mapa (New folder) u kojem se može mapa može imenovati, a izrada potvrđuje pritiskom na gumb Izradi (Create).

Slika 22 - Prozor New folderSlika 22 – Prozor New folder

Naredba za premještanje dokumenta u odabranu mapu se potvrđuje pritiskom na gumb Premjesti (Move).

1.3      Traka s izbornicima

Ispod naziva dokumenta se nalazi traka s izbornicima: Datoteka (File), Uredi (Edit), Prikaži (View), Umetni (Insert), Oblik (Format), Alati (Tools), Tablica (Table) i Pomoć (Help).

Slika 23 - Traka s izbornicimaSlika 23 – Traka s izbornicima

Nakon što se dokument pohrani, pored trake s izbornicima će biti informacija gdje se trenutno dokument pohranjuje ili kada je učinjena posljednja promjena te koliko trenutno osoba pregledava dokument.

Pomoću izbornika Datoteka (File) se može:

 • odabirom Dijeli (Share) otvoriti prozor Postavke dijeljenja (Sharing settings) – korištenje opcije je opisano u poglavlju 3.5,
 • otvoriti Novi (New) ili postojeći Otvori (Open) dokument,
 • preimenovati Preimenuj (Rename) ili Izradi kopiju (Make a copy) postojećeg dokumenta
 • Premjestiti u mapu (Move to folder) – za premještanje dokumenta u drugu mapu
 • Pregledaj povijest izmjena (See revision history)
 • postaviti Jezik (Language)
 • Preuzmeti kao (Download as) Microsoft Word (.docx), OpenDocument Format (.odt), PDF Document (.pdf), Plani Text (.txt) i td.
 • dokument Objaviti na mreži (Publish on the web), Poslati e-poštom suradnicima (Email collaborators) ili Poslati kao privitak e-pošte (Email as attachment)
 • podesiti Postavljanje stranice (Page setup) ili dokument Ispisati (Print).

Slika 24 - Izbornik FileSlika 24 – Izbornik File

Pomoću izbornika Uredi (Edit) se može:

 • Poništiti (Undo) ili Ponoviti (Redo) prethodna radnja
 • Izrezati (Cut), Kopirati (Copy) ili Zalijepiti (Paste) dio teksta i privremeno spremiti na Mrežni međuspremnik (Web clipboard) – odabirom naredbe se prikazuje pregled svih dijelova teksta koji su na Mrežnom međuspremniku (Web clipboard) te se mogu Zalijepiti (Paste) u postojeći ili drugi dokument
 • Odabrati sve (Select all) ili
 • Pronaći i zamijeniti (Find and replace) dio teksta.

Slika 25 - Izbornik EditSlika 25 – Izbornik Edit

Pomoću izbornika Prikaži (View) se može:

 • prikazati Izgled ispisa (Print layout),
 • Pokazati ravnalo (Show ruler)– prikazati ili ukloniti vodoravno ravnalo,
 • Prikazati alatnu traku jednadžbe (Show equation toolbar) – traka za unos jednadžbe se otvara,
 • Prikazati prijedloge provjere pravopisa (Show spelling suggestions),
 • odabirom Kompaktne kontrole (Compact controls) – sakriti sve osim trake s izbornicima. Kompaktne kontrole (Compact controls) se mogu prikazati i pritiskom na gumb Sakrij izbornike (Hide the menus) ili poništiti pritiskom na gumb Prikaži izbornike (Show the menus)
 • prikazati dokument preko Cijelog zaslona (Full screen) – sve kontrole se sakrivaju. Za prikaz kontrola potrebno je pritisnuti tipku Esc.

Slika 26 - Izbornik ViewSlika 26 – Izbornik View

Pomoću izbornika Umetni (Insert) se u dokument može umetnuti: Slika (Image), Veza (Link), Jednadžba (Equation), Crtež (Drawing), Tablica (Table), Komentar (Commnet), Fusnota (Footnote), Posebni znakovi (Special characters), Vodoravna crta (Horizontal line), Broj stranice (Page number), Broj stranica (Page count), Prijelom stranice (Page break), Zaglavlje (Header), Podnožje (Footer), Knjižna oznaka (Bookmark) ili Sadržaj (Table of contents).

Slika 27 - Izbornik InsertSlika 27 – Izbornik Insert

Pomoću izbornika Oblik (Format) se može:

 • tekst oblikovati na različite načine: Podebljano (Bold), u Kurzivu (Italic), Podcrtano (Underline), Precrtano (Strikethrough), u Eksponentu (Superscript) ili u Indeksu (Subscript)
 • odabrati neki od Stilova odlomka (Paragraph styles) – odlomak s Povećanom uvlakom (Increase indent), Smanjenom uvlakom (Decrease indent) ili odabrati jedan od preporučenih stilova
 • odabrati način Poravnavanja (Align)Poravnavanje lijevo (Align Left), Centriranje (Center), Poravnavanje desno (Align Right) ili Obostrano (Justify)
 • odrediti Prored (Line spacing) – razmak između redova
 • umetnuti Popis s grafičkim oznakama (Bullets) ili Popis s rednim brojevima (Numbers) te promijeniti Opcije popisa (List options)
 • Poništiti oblikovanje (Clear formatting)

Slika 28 - Izbornik FormatSlika 28 – Izbornik Format

Pomoću izbornika Alati (Tools) se može:

 • promjeriti Pravopis (Spelling)
 • naredbom Istraživanje (Research) i Definiranje (Define) otvoriti prozor za brzo pretraživanje nekog pojma na internetu – prilikom umetanja npr. slike metodom Uhvati i povuci (Drag and Drop) pojavit će se Fusnota (Footnote) s adresom s koje je slika preuzeta.

Moguće je pretražiti pojam u Svimu (Everything), među Slikama (Images), Člancima (Scholar), Citatima (Quotes), u Riječniku (Dictionary) ili među Osobnim (Personal) dokumentima.

Slika 29 - Mogućnosti prozora ResearchSlika 29 – Mogućnosti prozora Research

 • naredbom Broj riječi (Word count) odrediti broj riječi u dokumentu
 • naredbom Prevođenje dokumenta (Translate document) dokument prevesti na neki strani jezik – otvara se prozor u kojem se odabere jezik na koji se želi dokument prevesti
 • Upravitelj skripti (Script manager) ili Uređivač skripti (Script editor) – programiranje i uređivanje funkcija
 • postaviti Postavke (Preferences) – npr. automatskih zamjena (npr. (c) prelazi u © i sl.)

Slika 30 - Izbornik ToolsSlika 30 – Izbornik Tools

Pomoću izbornika Tablica (Table) se može Umetnuti tablica (Insert table), obaviti oblikovanja nad tablicom: Umetni redak iznad (Insert row above), Umetni redak ispod (Insert row below), Umetni stupac lijevo (Insert column left), Umetni stupac desno (Insert column right), Izbriši redak (Delete row), Izbriši stupac (Delete column), Izbriši tablicu (Delete table) te podesiti Svojstva tablice (Table properties).

Slika 31 - Izbornik TableSlika 31 – Izbornik Table

 

Pomoću izbornika Pomoć (Help) se mogu Pretražiti svi izbornici (Search all menus), potražiti Pomoć za dokumente (Docs help), pristupiti Forumu za korisnike (User Forums) ili Google+ zajednica (Google+ Comunity), Prijaviti problem (Report an issue) ili Prijaviti zloupotrebu (Report abuse) te pregledi popis Tipkovnih prečica (Keyboard shortcuts).

Slika 32 - Izbornik HelpSlika 32 -Izbornik Help

1.4      Traka s alatima

Ispod trake s izbornicima se nalazi traka s alatima koja sadrži standardne alate za uređivanje teksta.

Slika 33 - Traka s alatimaSlika 33 – Traka s alatima

Ispis (Print) – pritiskom na ikonu se otvara dijaloški okvir Ispis (Print) u kojem se određuje pisač koji će se koristiti, broj kopija, postavljaju margine i dr.

Poništi (Undo) – za poništavanje prethodne radnje

Ponovi (Redo) – za ponavljanje prethodne radnje

Prenositelj oblikovanja (Paint format) – za prenošenje oblikovanja s jednog teksta na drugi

Uvećaj (Zoom) – za podešavanje veličine prikaza dokumenta

Stilovi (Styles) – pritiskom na strelicu pored naziva, otvara se brzi izbornik s ponuđenim standardnim stilovima

Font (Font) – pritiskom na strelicu pored naziva, otvara se brzi izbornik s ponuđenim standardnim fontovima

Veličina fonta (Font size) – pritiskom na strelicu pored naziva, otvara se brzi izbornik s ponuđenim standardnim veličinama fontovima

Više (More) – pritiskom na strelicu pored naziva, otvara se brzi izbornik s dodatnim mogućnostima (načini poravnavanja teksta, postavljanje razmaka između redova, uvlaka i dr.)

Podebljano (Bold) – za prikaz testa podebljano

Kurziv (Italic) – za prikaz teksta u kurzivu

Podcrtano (Underline) – za podcrtavanje teksta

Boja teksta (Text colour) – pritiskom na strelicu, otvara se brzi izbornik s paletom standardnih boja za promjenu boje Teksta (Text) ili Osvjetljenja (Highlight) pozadine teksta.

Umetanje veze (Insert link) – za umetanje poveznice na neki dokument ili Internet stranicu

Umetanje komentara (Insert comment) – umetanje komentara je opisano u poglavlju 3.6

Više (More) – otvara se izbornik s opcijama:

Poravnavanje (Align) – za poravnavanje teksta

umetanje Popisa s rednim brojevima (Numbers) ili Popisa s grafičkim oznakama (Bullets)

1.5      Dijeljenje dokumenta

Pritiskom na gumb Dijeli (Share) ili iz izbornika Datoteka (File) odabirom naredbe Dijeli (Share) se otvara prozor Postavke dijeljenja (Sharing settings) pomoću kojeg se može:

 • kopirati Veza za dijeljenje (Link to share) koja je vidljiva samo onima koji imaju pristup vezi preko nekog od ponuđenih servisa (Gmail, Google+, Facebook, Twitter)
 • odrediti Tko ima pristup (Who has access) dokumentu- pritiskom na naredbu Promjena… (Change…) se otvara prozor u kojem se može postaviti Vidljivost (Visibility) dokumenta:

o   Javno na mreži (Public on the web),

o   Svakome s vezom (Anyone with the link) ili

o   Privatno (Private).

Ukoliko drugi imaju pristup dokumentu, pritiskom na naredbu Mogu pregledavati (Can view) se može promijeniti način pristupa dokumentu u Mogu uređivati (Can edit) ili Mogu komentirati (Can comment).

 • upisom e-pošte u polje Pozovi osobe (Invite people) odrediti tko će imati pristup dokumentu i vrstu pristupa dokumentu. Odabrane osobe mogu biti Obaviještene preko e-pošte (Notify people via email) uz prikladnu poruku.

Potvrda naredbi se vrši pritiskom na gumb Podijelite i spremite (Save and Share) ukoliko je bilo promjena ili pritiskom na gumb Gotovo (Done) ukoliko nije bilo promjena.

Slika 34 - Sharing settingsSlika 34 – Sharing settings

Nakon što se dokument podijeli i spremi, uz ime dokumenta u osnovnoj mapi se uz naziv dokumenta pojavljuje i napomena Dijeljeno (Shared).

1.6      Dodavanje komentara

Ukoliko se u kartici dokumenta pokazivačem miša pozicionira na željeni dio teksta ili odabere dio teksta i pritisne gumb Komentari (Comments) otvorit će se izbornik s naredbama Obavijesti (Notifications) i Komentar (Comment).

Odabirom naredbe Komentar (Comment) otvara se prozorčić u koji se može upisati željeni komentar. Komentar se potvrđuje pritiskom na gumb Komentar (Comment). U bočnom dijelu prozora se nalaz podaci o komentaru, a pozadina teksta na koji se odnosi komentar je žute boje.

Ukoliko se sada pritisne gumb Komentari (Comments) vidjet će se popis i podaci o svim komentarima. Na komentar se može Odgovoriti (Reply) ili označiti da je Razriješen (Resolve). Ukoliko se Razriješeni (Resolve) komentar želi ponovno aktivirati potrebno je pritisnuti naredbu Ponovo otvori (Re-open).

Slika 35 - Prozor za unošenje komentaraSlika 35 – Prozor za unošenje komentara

Naredba Komentar (Comment) se može pozvati i ukoliko se u samom dokumentu pozicionira pored ili označi riječ ili redak koji se želi komentirati i pritisne desna tipka miša. Otvorit će se brzi izbornik u kojem je potrebno odabrati naredbu Komentar (Comment). U brzom izborniku se mogu vršiti brza oblikovanja teksta: Izreži (Cut), Kopiraj (Copy) ili Zalijepi (Paste), umetnuti Komentar (Comment) ili Veza (Link) ili Ukloniti oblikovanje (Clear formatting).

Slika 36 - Brzi izbornikSlika 36 – Brzi izbornik

Pritiskom na gumb Komentari (Comments) i odabirom naredbe Obavijesti (Notifications) se može postaviti vrsta obavijesti koje će se slati e-poštom vezana za otvoreni dokument:

o   Sve (All) – obavijesti se šalje ukoliko se pojavi komentar,

o   Odgovori upućeni vama (Replies to you) – obavijest se šalje ukoliko netko odgovori na vaš komentar ili

o   Nikakve (None) – obavijesti se ne šalju.

_____________________

Autorica: Melani Max

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.