Modul 10: Dizajn potpomognut računalom (engl. computer-aided design) – CAD

 

Postoji čitav niz specijaliziranih programa za dizajn potpomognut računalom (engl. Computer-aided design, skraćeno: CAD), od kojih su neki komercijalni (npr. AutoCAD), a neki programi otvorenog koda (engl. open source) čije se korištenje, distribucija i izmjene u samom kodu ne naplaćuju. Popis i usporedba komercijalnih i besplatnih 2D CAD programa dostupni su na stranici Wikipedije na engleskom jeziku na sljedećem linku:

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_CAD_editors_for_AEC

Na ovoj se stranici prikazuju osnove u radu s programom otvorenog koda LibreCAD – potpuno dostupnog i pouzdanog programa koji sadrži sve mogućnosti potrebne za 2D crtanje, te ograničene mogućnosti za 3D crtanje.

LibreCAD preuzmite s linka: http://librecad.org/cms/home.html i instalirajte na svoje računalo.


Kvizovi:

Modul 10: Dizajn potpomognut računalom (CAD) i osnovno korištenje programa LibreCAD – kviz 1 > link

Modul 10: Dizajn potpomognut računalom (CAD) i osnovno korištenje programa LibreCAD – kviz 2 > link

Pomoću ovih kvizova može ponoviti ili naučiti osnovne pojmove i alate koji se koriste prilikom dizajna potpomognutog računalom te samo korištenje LibreCAD-a:

– otvoriti, zatvoriti LibreCAD aplikaciju, otvoriti, zatvoriti crteže (engl. drawings)

– kreirati novi crtež (engl. drawing), spremiti crtež u mapu (engl. folder) na računalu, spremiti crtež pod drugim imenom

– spremiti crtež kao drugu vrstu datoteke (engl. file type)

– postaviti mjerne jedinice: metrički (engl. metric) ili imperijalni (engl. imperial) sustav

– prikazati, sakriti alatne trake (engl. toolbars)

– koristiti dostupne funkcije pomoći, zumirati (koristiti alat za uvećanje)

– unijeti crtu (engl. line), pravokutnik (engl. rectangle), luk (engl.arc), poligon (engl. polygon), krug (engl. circle), elipsu (engl. ellipse), nepravilan lik itd.

– kopirati i pomicati objekt unutar i između crteža

– brisati (engl. delete), rotirati (engl. rotate), skalirati (engl. scale), zrcaliti (engl. mirror), produljiti (engl. lenghten) ucrtane objekte (elemente)

– koristiti alat za odabir – odabrati jedan ili više ucrtanih objekata (elemenata)

– dodavati, uređivati, brisati tekst; kopirati i premještati tekst; poravnavati teksta; promijeniti oblikovanje teksta: veličinu i vrstu fonta, boju fonta

– primijeniti koordinatni sustav (engl. coordinate systems)

– mjeriti udaljenosti (engl. distances) kutova (engl. angles), površina (engl. areas)

– postaviti, promjeniti vrstu i stil crte, širinu, boju objekta

– koristiti slojeve: dodati sloj (engl. layer) i postaviti svojstva sloja: uključeno (engl. on), isključeno (engl. off), zamrzavanje (engl. freeze), odmrzavanje (engl. thaw), zaključavanje (engl. lock), otključavanje (engl. unlock); mijenjati svojstava sloja

– dodati dimenzije (engl. dimensions), stvarati, postavljati, uređivati stilove dimenzija, promjeniti stil, font dimenzija

– kreirati blok (engl. create block), umetnuti blokove u crtež, kreirati wblock

– dodati hipervezu (engl. hyperlink) objektu

– promijeniti postavke ispisa te ispis crteža preko štampača ili plotera.


Vanjske poveznice:

Skriptu trenutno pripremamo, a dok ne bude spremna sve u vezi korištenja LibreCAD-a, od početnih koraka do naprednih radnji, na engleskom jeziku, možete pronaći u

LibreCAD version 2, users Manual/Guide – by Bob Woltz; link: http://wiki.librecad.org/index.php/LibreCAD_version_2,_users_Manual/Guide_-_by_Bob_Woltz

————————-

Lektorica: Ena Kurolt

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.